System Zarządzania Organizacją

IRBIS firma – System CRM

System Zarządzania Organizacją

IRBIS firma firmy ZETO Olsztyn jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym zarządzanie organizacją.

System wspiera:
  • Zarządzanie zasobami

Zarządzanie   zasobami   jest   częścią   systemu   umożliwiającą   zbieranie   informacji   o pracownikach:  dane  kontaktowe,  dane  kadrowe m.in.  doświadczenie  i  wykształcenie, nieobecności. Umożliwia definiowanie struktury organizacyjnej oraz przydział pracowników do odpowiednich komórek tej struktury. Pozwala na prowadzenie rejestru delegacji wraz z rozliczaniem finansowym.    Wspiera zarządzanie licencjami oprogramowania i wyposażeniem organizacji oraz poszczególnych pracowników. Posiada możliwość zarządzania zamówieniami wewnętrznymi  organizacji.  System  umożliwia  definiowanie  odpowiedzialności  w  ramach struktury organizacyjnej tzw. ścieżki zatwierdzeń dla poszczególnych obszarów systemu np. delegacji, zamówień.

  • Zarządzanie klientami (CRM)

Zarządzanie klientami (CRM) wspiera zarządzanie informacją na temat klientów. Umożliwia zbieranie informacji o kliencie takich jak: dane kontaktowe, produkty dostarczone (wersje, terminy  ważności),  dane  techniczne, historia kontaktów. Udostępnia funkcjonalność grupowania kontrahentów. Pozwala na prowadzenie rejestrów umów, faktur i  ofert  związanych  z  klientami. Wspiera tworzenie i drukowanie umów oraz faktur dotyczących kontrahentów, w tym automatyzuje generowanie faktur na podstawie rejestru umów. Posiada integrację z systemem Finansowo-Księgowym. Wspomaga  organizację  obsługi  klientów  przy  pomocy  kalendarza  obsługi  klienta  oraz rejestru   kart   obsługi   klienta.   Zawiera   funkcjonalności   wspierające   działanie   komórki HelpDesk (pełna historia zgłoszeń i ich obsługi), w tym odpowiednią stronę WWW dla klientów.

  • Zarządzanie kancelarią

Zarządzanie kancelarią wspiera zarządzanie dokumentacją w organizacji. Umożliwia elektroniczną obsługę książki korespondencji (przesyłki) oraz rejestru dokumentów. Pozwala na obsługę dokumentów wewnętrznych jak i zewnętrznych (związanych z obsługą klientów). informacje o obsłudze klienta w jednym miejscu. Wspiera wersjonowanie dokumentów oraz odpowiednie zarządzanie dostępem do odpowiednio skatalogowanych dokumentów. Umożliwia prowadzenie rejestru dokumentów zgodnie z klasyfikacją ustaloną w organizacji (JRWA). Pozwala na pracę  za pomocą  tzw. teczek/spraw, gromadzących informacje o obsłudze klienta w jednym miejscu.

  • Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami umożliwia organizację pracy opartej o wydzielone zakresy zadań zwane projektami. Pozwala na zdefiniowanie dowolnej struktury projektów oraz struktury zespołów projektowych, niezależnej od struktury administracyjnej. Umożliwia zaangażowanie pracowników różnych komórek administracyjnych także pracowników zewnętrznych czy też podwykonawców do realizacji jednego projektu. Wspiera proces zarządzania zmianą poprzez wbudowane mechanizmy zatwierdzania harmonogramów, przechowywanie ich historycznych wersji oraz możliwość wykonywania symulacji zmian harmonogramów. Umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy zadaniami różnych harmonogramów/projektów. Wspiera zarządzanie ryzykiem w projektach także w kontekście   zmian w harmonogramach projektów. Pozwala na prowadzanie projektów pod kątem finansowym. Umożliwia zautomatyzowanie kontroli postępu realizacji zadań projektu za pomocą definicji alarmów, o wystąpieniu których informacje można otrzymać drogą e-mailową bądź poprzez SMS. Wspiera analizę postępu realizacji projektów opartą o wskaźniki wartości wypracowanej (m.in. wykonanie kosztów, odchylenie budżetów).

  • Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami jest głównym elementem systemu wspierającym realizację procesów biznesowych  występujących  w  organizacji.  Każdy  w/w  element  pod  kątem  kontroli  czy obiegu w organizacji związany jest z zadaniem. Wspiera realizację obsługi klientów, obiegu dokumentów, projektów, zadań wewnętrznych (np. administracyjnych), kontroli terminów zadań związanych z umowami czy ofertami. Pozwala na zdefiniowanie zadania powiązanego praktycznie z każdym elementem systemu. Umożliwia definiowanie dowolnej klasyfikacji zadań i czynności co pozwala na organizację praktycznie dowolnej sfery działalności organizacji za pomocą zadań. Jest centralnym miejscem systemu gdzie pracownicy uzyskują informację na temat   zadań   do   wykonania,   a kadra   kierownicza   ma   możliwość   kontroli   ich   realizacji.   Pozwala   na   zorganizowanie odpowiedniego  przepływu informacji.   Udostępnia pełną historię realizacji/przetwarzania poszczególnych zadań. Posiada wbudowany kalendarz z mechanizmem przypomnień (ekran, e-mail, SMS) także z możliwością dokonywania wpisów u innych pracowników (np. plany spotkań).

  • Komunikację

Komunikacja jest częścią systemu wspierającą komunikację wewnątrz organizacji jak i z klientami. Posiada wbudowany komunikator tekstowy dla komunikacji bezpośredniej pomiędzy pracownikami. Udostępnia klienta pocztowego zintegrowanego z obsługą klienta (wspólna książka adresowa kontrahentów, łatwa rejestracja historii kontaktów) oraz umożliwiającego obsługę kont ogólnych, gdzie dostęp do czytania ma wielu pracowników (odpowiedzi na maile są widoczne przez wszystkich którzy mają dostęp do konta). Umożliwia integrację z cyfrową centralką telefoniczną pozwalając na wykorzystanie danych kontaktowych systemu do nawiązywania połączeń (brak konieczności ręcznego wybierania numeru), udostępniając mini sekretarkę (historia przychodzących połączeń także nieodebranych) oraz przyspieszając rejestrację historii kontaktów z kontrahentem (identyfikacja numerów, automatyczne wyliczanie czasu połączenia).

  • Współpracę z partnerami (B2B)

Współpraca z partnerami (B2B) pozwala na wymianę informacji pomiędzy współpracującymi ze  sobą  organizacjami  użytkującymi  system  Irbis  firma.  Umożliwia  wymianę  danych podstawowych o kontrahentach i umowach w sposób bezpieczny, czyli tylko wybranych elementów. Daje możliwość wymiany informacji na poziomie zadań tzn. komentarze, stan realizacji i załączniki gromadząc pełną informację o przetwarzaniu zadań w jednym miejscu.

Dostęp do funkcjonalności jest możliwy za pomocą:
  • standardowej aplikacji

Standardowa aplikacja umożliwia dostęp do wszystkich funkcji systemu. Przeznaczona jest do uruchamiania na komputerach z system Windows oraz Linux (dzięki dodatkowi Wine). Pozwala na dostęp do pełnego zakresu danych. System zaopatrzony jest w mechanizm aktualizacji, dzięki czemu nie ma potrzeby „pilnowania” wersji aplikacji na stanowiskach.

  • wersji WWW (wybrane funkcje).

Wersja WWW umożliwia dostęp do wybranych funkcji systemu. Wersja WWW przeznaczona jest  dla  szybkiego  dostępu  zdalnego  do  podstawowej  funkcjonalności  i  danych,  np. zatwierdzanie czy przekazywanie zadań do realizacji. Ograniczenie funkcjonalności i zakresu danych pozwala na dostęp do nich także przy słabszym sygnale Internetowym oraz pozwala na korzystanie z urządzeń mobilnych.

captcha

Pola wymagane