Analizy i sprawozdania finansowe

Analizy Finansowe

Program jest narzędziem wspomagającym zarządzanie wartością podmiotu gospodarczego. Zarządzanie wartością podmiotu gospodarczego zmierza do optymalizacji tej wartości w dłuższym okresie czasu, zgodnie z określoną przez podmiot polityką rachunkowości. Służy m.in. do opracowywania dowolnych sprawozdań i analiz wielowariantowych.

Głównym celem analiz finansowych jest przedstawienie trzech podstawowych zagadnień dotyczących badanego roku obrotowego:

 1. Jakie były źródła funduszy firmy?
 2. Jakie zaszły zmiany w bieżących aktywach i w bieżących zobowiązaniach firmy?
 3. Jak firma zużywa fundusze?

Sprawozdania finansowe

Funkcja ta służy do wykonania podstawowych sprawozdań finansowych zgodnych z Ustawą o rachunkowości, czyli:

 • RZiS – Rachunek Zysków i Strat.
 • Bilans roczny.
 • Rachunek przepływów pieniężnych.
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 • Dane uzupełniające do sprawozdania, czyli tabeli aktywów trwałych.
 • Dowolne sprawozdanie definiowane przez użytkownika.

Formularze podatkowe

Wypełnianie formularzy podatkowych VAT, CIT i sprawozdania F-01 na podstawie obliczeń z kont księgowych lub z innych sprawozdań.

Analiza

Służy do definiowania własnych oraz wykorzystania gotowych już (ok. 100) wskaźników finansowych. Umożliwia obliczenia wartości ich dynamiki i przedstawienia w formie graficznej.

Analiza wskaźnikowa jest głównym instrumentem interpretacji sprawozdań finansowych w programie AF. Na podstawie danych bilansowych, wynikowych, przepływów środków pieniężnych oraz informacji dodatkowych proponowane wskaźniki finansowe są obliczane automatycznie i pogrupowane wg rodzajów:

 • wskaźniki płynności,
 • wskaźniki obrotowości,
 • wskaźniki zadłużenia,
 • wskaźniki struktury kapitału i majątku,
 • wskaźniki rentowności,
 • wskaźniki rozwoju,
 • wskaźniki struktury przychodów,
 • wskaźniki struktury kosztów.

Istnieje także możliwość budowania i obliczania własnych wskaźników. Wszystkie wskaźniki finansowe, struktura aktywów, pasywów, kosztów, przychodów i porównania wyników tych samych okresów obliczeniowych w różnych latach, mogą być prezentowane graficznie w postaci różnego rodzaju wykresów.