Finanse i Księgowość

Finanse

Celem programu XYZ Finanse jest wspomaganie i automatyzacja prac związanych z prowadzeniem księgowości, umożliwiające dostarczenie wiarygodnych i pogłębio­nych informacji pomocnych w ocenie sytuacji ekonomicznej jednostki. Program jest zgodny z Ustawą o rachunkowości.

Program umożliwia:
 • modyfikowanie zadekretowanych danych (do momentu ich zatwierdzenia),
 • kontrolę poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym,
 • wprowadzanie danych kilku miesięcy otwartych jednocześnie,
 • tworzenie zestawień, raportów, wg różnych kryteriów,
 • filtrowanie oraz sortowanie danych,
 • wielokrotne wykonanie BO i korekty BO,
 • automatyczne przeksięgowanie na wynik finansowy.

Dokumenty finansowe

Zadaniem modułu jest kompleksowa obróbka dokumentów będących podstawą zapisu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.

Moduł umożliwia:
 • rejestrację i dekretację faktur, faktur obcych, dokumentów PK, kasowych i bankowych,
 • automatyczną dekretację obrotów w oparciu o zdefiniowane szablony księgowe lub dekretację na dowolne konta księgowe,
 • przeglądanie dekretów według kont, kwot, dat i innych kryteriów,
 • emisję wielu wariantów zestawień kontrolnych, dzienników obrotów i raportów użytkowych.

Księgi rachunkowe

Moduł zawiera zestaw funkcji do obsługi księgi głównej i pomocniczej (kartoteki kont księgowych), polegających na:

 • przeglądaniu obrotów i sald kont analitycznych:
 • w dowolnym okresie księgowym,
 • w różnych przekrojach (miesięcznie, narastająco z BO i bez BO, zaksięgowane, nie zaksięgowane, ilościowo – wartościowo),
 • w zakresie kont o wybranych parametrach,
 • na różnych poziomach agregacji.
 • emisji zestawień użytkowych,
 • zdefiniowaniu kont syntetycznych o dowolnej strukturze analitycznej,
 • przeglądaniu kont analitycznych z możliwością podglądu do dokumentów, dekretów
  i rozrachunków.

Rozrachunki

Zadaniem modułu Rozrachunki jest kontrola stanu należności i zobowiązań, terminowości i prawidłowości rozliczania.

Moduł umożliwia:
 • dostęp do rozrachunków nierozliczonych kontrahenta z poziomu wprowadzania dokumentów finansowych oraz z poziomu kartoteki kontrahenta,
 • przeglądanie bieżącego stanu rozrachunków rozliczonych i nierozliczonych według dowolnego klucza (statusu, rodzaju rozrachunku, kontrahenta, pracownika, konta i waluty),
 • rozliczanie rozrachunków w postaci sklejania i rozklejania dekretów rozrachunkowych bez tworzenia nowych dekretów,
 • emisję zestawień,
 • naliczanie różnic kursowych.

Korespondencja z kontrahentami

Celem modułu Korespondencja z kontrahentem jest umożliwienie użytkownikowi porozumiewanie się z kontrahentem za pomocą pism (listów) o tematyce dotyczącej wzajemnych rozliczeń rozrachunkowych.

Moduł umożliwia:
 • obsługę wezwań do zapłaty w zakresie wystawiania wezwań z automatycznym stopniowaniem ostrości kolejnego wezwania,
 • obsługę not odsetkowych od rozrachunków rozliczonych, częściowo rozliczonych i symulację odsetek od rozrachunków nierozliczonych, wystawianie korekt do not odsetkowych,
 • obsługę potwierdzeń sald w zakresie wystawiania i przeglądania potwierdzeń,
 • obsługę kompensat rozrachunków – wystawianie i wydruk propozycji kompensaty, a następnie księgowanie,
 • generowanie oraz drukowanie w/w pism o dowolnej treści, w różnych językach i w oparciu o różne zakresy danych. Każde pismo jest zapisywane w bazie danych, co umożliwia ich ponowne wydrukowanie oraz przeprowadzanie analiz,
 • przeglądanie historii całej korespondencji przeprowadzonej z konkretnym kontrahentem, a także wprowadzanie notatek i uwag dotyczących danego kontrahenta.

Kasa

Operacje gotówkowe przeprowadzane w przedsiębiorstwie dokonywane są za pomocą modułu Kasa.

Moduł umożliwia:
 • prowadzenie dowolnej ilości kas, w różnych walutach,
 • rejestrację i automatyczną dekretację dokumentów kasowych,
 • przeglądanie danych ze sporządzonych raportów kasowych,
 • wydruk dokumentów kasowych,
 • wydruk raportów kasowych.

Bank

Moduł Bank służy do ewidencji i dokonywania rozliczeń z kontrahentami za pomocą banku. Umożliwia przesyłanie przelewów za zobowiązania do programu bankowego oraz tworzenie dokumentów wyciągu bankowego.

Moduł obejmuje:
 • rejestrację i dekretację dokumentów wyciągu bankowego z możliwością automatycznego zadekretowania wysłanych przelewów do banku,
 • przeglądanie podstawowych danych o wprowadzonych wyciągach bankowych,
 • tworzenie i przeglądanie sporządzonych przelewów wg statusów,
 • przesłanie zaakceptowanych przelewów do banku,
 • prowadzenie rachunku walutowego metodą FIFO.

Przelewy podzielone są na typy w zależności od formy utworzenia przelewu oraz przeznaczenia:

 • faktury – przelewy za zobowiązania wobec kontrahentów wynikające z faktur zakupu, tworzone automatycznie w module Dokumenty,
 • ZUS – przelewy z tytułu składek wobec ZUS, tworzone w module lub pobrane z programu płacowego,
 • podatkowe – przelewy z tytułu podatków wobec różnych organów podatkowych, tworzone
  w niniejszym module,
 • wynagrodzenia – przelewy wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, pobrane z programu płacowego,
 • z ręki – dowolne przelewy wobec kontrahentów, pracowników lub innych odbiorców, utworzone w niniejszym module.

VAT

Zadaniem modułu jest umożliwienie emisji rejestrów VAT na podstawie zarejestrowanych operacji gospodarczych w dokumentach finansowych. Rozliczenie podatku VAT oparte jest o:

 • zdefiniowane przez użytkownika słowniki stawek VAT, grup VAT dla podatku naliczonego, rodzajów obrotów,
 • wykorzystanie klas VAT umożliwiających zastosowanie każdej zasady wyznaczania daty obowiązku podatkowego przewidzianej przez przepisy,
 • wykorzystanie klas VAT wyznaczających datę obowiązku podatkowego,
 • emisję rejestrów VAT o dowolnie zdefiniowanym układzie,
 • emisję zbiorczych rejestrów VAT ułatwiających wypełnienie deklaracji podatkowej,
 • emisję rejestru dla potrzeb VAT-UE.

Koszty

Moduł umożliwia:
 • przeglądanie obrotów i dekretów na kontach zespołu 4 z powiązanymi obrotami i dekretami kont zespołu 5 lub 6,
 • przeglądanie obrotów i dekretów na kontach zespołu 5 lub 6 z powiązanymi obrotami i dekretami kont zespołu 4.

Nadanie powiązania pomiędzy zespołami kont obsługiwane jest przy pomocy dekretacji dokumentu na pozycje i podpozycje szablonu księgowego. Wg szablonu księgowego kwota zadekretowana w pozycji na konto zespołu 4 rozpisywana jest w podpozycji na konta zespołu 5 lub 6.