Zarządzanie procesami logistycznymi

Logistyka

Głównym celem programu XYZ Logistyka jest zapewnienie dostępności właściwego produktu we właściwej ilości i cenie, we właściwym czasie i miejscu, właściwej jakości, właściwemu klientowi.

Program umożliwia:
 • planowanie, realizowanie oraz kontrolowanie wszystkich procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • ewidencję i analizę wszelkich operacji związanych z gospodarką magazynową – począwszy od zaopatrzenia, planowania zakupu, przez wydania i przesunięcia wewnętrzne, a skończywszy na ostatecznej sprzedaży wraz z kompleksową analizą,
 • dostosowanie go do potrzeb działów sprzedaży, zaopatrzenia czy magazynów.
 • automatyczne uzupełnianie danych na dokumentach na podstawie wartości domyślnych,
 • elektroniczną wymianę danych EDI,
 • import zamówień z systemów zewnętrznych lub wprowadzanie ich za pomocą internetowej aplikacji iLG,
 • przeprowadzanie szczegółowych analiz każdego z modułów XYZ Logistyka,
 • dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb użytkowników (możliwość zapisu filtrów, czy też sortów w kolumnach).

Handel / Sprzedaż

Moduł ten wspiera dział handlowy w całym procesie sprzedaży – od opracowania oferty, poprzez zamówienie, aż do wystawienia faktury.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • obsługa Klienta wg różnych scenariuszy:
 • sprzedaż na podstawie zamówień Klientów,
 • sprzedaż bezpośrednia ze stanu (księgowanie WZ równolegle z fakturą),
 • emisja faktury na podstawie WZ,
 • obsługa sprzedaży prowadzona z dokładnością do działu obsługi, dla którego zdefiniowane są indywidualne parametry sprzedaży,
 • możliwość alokacji stanu na potrzeby zamówień u klientów,
 • obsługa sprzedaży eksportowej oraz wewnątrz unijnej,
 • obsługa sprzedaży detalicznej przy współpracy z urządzeniami fiskalnymi,
 • ewidencja faktur pro form,
 • stosowanie dowolnej liczby cenników sprzedaży, obowiązujących dla wybranego działu, kontrahenta, czy dokumentu,
 • ustalenie ceny sprzedaży na podstawie:
 • narzutu, marży lub ręcznie,
 • ceny brutto / netto,
 • okresu obowiązywania,
 • prowadzenie elastycznej polityki rabatowania:
 • rabaty definiowane dla kontrahenta, pozycji sprzedaży lub grupy asortymentowej,
 • możliwość stosowania limitów ilościowych i wartościowych dla zastosowania odpowiedniej wysokości rabatu,
 • sprzedaż usług oraz pozycji niekatalogowych,
 • sprzedaż w dowolnej jednostce miary,
 • możliwość określenia miejsca dostawy/odbioru dla każdej pozycji sprzedaży osobno,
 • wydruk faktur w dowolnym języku,
 • automatyczny zapis KP w module KASA, przy sprzedaży gotówkowej,
 • możliwość realizacji zbiorczej zamówień sprzedaży (np. po trasach) z analizą braków,
 • realizacja zamówienia w dogodnych dla klienta terminach z dokładnością do poszczególnych pozycji zamówienia,
 • realizacja zamówień sprzedażowych zamówieniami zakupowymi, magazynowymi oraz zleceniami produkcyjnymi,
 • obsługa zapytań ofertowych,
 • obsługa wpłaconych zaliczek,
 • możliwość importu cenników i rabatów z plików .xls,
 • planowanie sprzedaży,
 • rachunek kosztów zmiennych,
 • rejestracja danych o rodzaju transportu, rodzaju transakcji, warunkach dostawy, masie towarów i kraju pochodzenia,
 • generowanie wydruku pomocniczego dla INTRASTAT.

B2B

Moduł umożliwia komunikację z partnerami biznesowymi drogą internetową. Klienci, za pośrednictwem portalu iLG, mogą składać zamówienia i kontrolować stopień ich realizacji.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • zintegrowana z XYZ kartoteka kontrahentów, rozbudowana o możliwość gromadzenia informacji kontaktowych klientów,
 • definiowanie użytkowników portalu oraz nadawanie im odpowiednich uprawnień,
 • wprowadzanie zamówień,
 • bieżące informowanie o potwierdzeniu zamówienia i jego stopniu realizacji,
 • informowanie o dostępnym asortymencie i ustalonych warunkach cenowych,
 • automatyczna obustronna komunikacja między XYZ LG a iLG.

Zaopatrzenie / Zakup

Zadaniem tego modułu jest ewidencjonowanie transakcji zakupowych, związanych z odnowieniem stanu zapasów.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • rejestrowanie faktur zakupu i ich uzgadnianie z zarejestrowanymi w programie przyjęciami towaru,
 • ewidencja zakupu w dowolnej walucie,
 • obsługa zamówień zakupu,
 • obsługa zaliczek,
 • korekta ceny zakupu,
 • możliwość ewidencji dodatkowych kosztów i opłat związanych z zakupem,
 • obsługa zakupu wg zdefiniowanych parametrów zakupu kontrahenta,
 • wydruk zamówień zakupowych w dowolnym języku obcym.

Magazyn

Moduł ten odpowiedzialny jest za zarządzanie wszystkimi zapasami występującymi w przedsiębiorstwie. Zapas może być ewidencjonowany z dokładnością do magazynu, indeksu handlowego, gatunku, partii zapasu, podkartoteki oraz miejsca składowania.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • możliwość podziału zapasów na dowolne klasy produktów wg indywidualnych potrzeb np.: surowce, materiały pomocnicze, towary, wyroby gotowe, odpady, opakowania itp.,
 • możliwość zastosowania wielu metod wyceny w obrębie jednej firmy z dokładnością do klasy produktu (dostępne metody wyceny: stałe ceny ewidencyjne, rzeczywiste ceny zakupu, metoda FIFO oraz średnia ważona),
 • dostęp do aktualnych stanów magazynowych (ilościowo – wartościowych) w rozbiciu na stan ewidencyjny, rezerwacje, stan dostępny oraz planowane przyjęcia,
 • prezentacja informacji o stanie ilościowym w dodatkowej jednostce miary,
 • inwentaryzacja stanów magazynowych bez naruszania ciągłości procesów sprzedaży/zakupu, z funkcją automatycznego księgowania różnic inwentaryzacyjnych na kartotece,
 • obsługa przewoźników, kierowców oraz pojazdów na dokumentach magazynowych,
 • rejestracja zużycia materiałów wg stanowisk kosztów, wg zleceń oraz emisja rozdzielników zużycia,
 • obsługa przecen stanów magazynowych,
 • możliwość drukowania etykiet z poziomu przychodowych dokumentów magazynowych,
 • obsługa dokumentów przeciwstawnych,
 • automatyczne generowanie dokumentów magazynowych ze zleceń produkcyjnych oraz zamówień,
 • możliwość ręcznego spinania zleceń z dokumentami magazynowymi,
 • obsługa zamówień wewnętrznych i magazynowych,
 • obsługa stanów minimalnych i maksymalnych,
 • sprawozdawczość GUS zużytych materiałów,
 • możliwość kopiowania dokumentów magazynowych,
 • rejestracja na dokumentach sposobu odbioru i informacji o osobie odbierającej,
 • obsługa wydań produktów w opakowaniach zbiorczych.

Indeksy

Moduł ten umożliwia budowanie indeksu handlowego, czyli wariantu indeksu głównego – produkcyjnego. Indeks handlowy niesie za sobą kompleksowe informacje identyfikujące  jednostkę handlową i/lub magazynową.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • szeroko sparametryzowana budowa indeksu,
 • wielojęzyczność indeksów handlowych,
 • identyfikacja indeksu handlowego po kodach: EAN, PKWiU i CN,
 • definiowanie wielu jednostek miar dla indeksów oraz ich przeliczników,
 • ewidencja dostawców i odbiorców z dokładnością do indeksu handlowego,
 • analiza oferowanych przez dostawców warunków współpracy,
 • możliwość definiowania indeksu zgodnie z symboliką kontrahenta,
 • nieograniczona liczba sposobów pakowania produktów,
 • przypisywanie indeksu handlowego do grup asortymentowych,
 • możliwość definiowania indeksów niestanowych,
 • analiza cen dostawców i odbiorców.

Kontrahenci

Moduł Kontrahenci, to miejsce, w którym gromadzone są informacje identyfikacyjne, finansowe oraz marketingowe partnerów handlowych firmy.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • szeroki zakres danych identyfikacyjnych:
 • podstawowych (symbol, nazwa, nazwa skrócona, skrót handlowy, NIP/PESEL, dane adresowe, osoba kontaktowa, telefony, e-mail, itd.),
 • dodatkowych (np. możliwość dopisania wielu rachunków bankowych, wielu adresów, przypisania adresów do tras, dopisania NIP-u UE, dokumentów urzędowych, itd.),
 • analiza kontrahentów wg zdefiniowanych grup,
 • kontrola poprawności wprowadzonych danych (np. weryfikacja cyfry kontrolnej NIP, sprawdzanie standardu IBAN dla rachunków bankowych, itd.),
 • definiowanie indywidualnych warunków zakupu oraz sprzedaży, w tym: sposób
  i termin zapłaty, określenie warunków dostawy, sposobu odbioru, możliwość zastosowania indywidualnego cennika sprzedaży i zakupu oraz wysokości rabatu,
 • definiowanie limitów zadłużenia oraz kontrola przekroczenia limitu podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, wydań z magazynu i rejestracji zamówień,
 • informacja o saldzie oraz o nierozliczonych rozrachunkach kontrahenta,
 • analiza płatności kontrahenta.

Zamówienia

Moduł Zamówienia wpiera działy sprzedaży, zaopatrzenia oraz magazyn w realizacji zgłoszonego zapotrzebowania na wydanie bądź przyjęcie określonych produktów. Umożliwia ewidencję zamówień, ich realizację oraz analizę stopnia realizacji.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • ewidencja zamówień sprzedaży, zakupu, wewnętrznych i magazynowych,
 • ewidencja ofert oraz ich przyjęcie do realizacji bądź odrzucenie,
 • pobieranie zamówień z systemów zewnętrznych,
 • ewidencja i realizacja zamówień w różnych jednostkach miary i automatyczne ściąganie/przyjmowanie na stan w jednostkach miar ewidencyjnych,
 • różne sposoby realizacji zamówień:
  • bezpośrednio z lub na magazyn,
  • poprzez zakupienie brakujących produktów (wygenerowanie zamówienia zakupu),
  • poprzez ściągnięcie produktów z innego magazynu (wygenerowanie zamówienia magazynowego),
  • poprzez wyprodukowanie (wygenerowanie zlecenia produkcyjnego),
 • realizacja całkowita, realizacja do dostępnego stanu oraz realizacja częściowa zamówień,
 • zbiorcza realizacja zamówień z analizą braków,
 • realizacja zamówień po trasach dostawy,
 • realizacja zamówień sprzedaży z ewidencją przewoźnika, pojazdu i kierowcy,
 • realizacja zamówień w dogodnych dla klienta terminach z dokładnością do poszczególnych pozycji zamówień,
 • automatyczna realizacja zamówień wg zdefiniowanych kolejności realizacji,
 • automatyczna alokacja stanu magazynowego lub ewidencja planowanych przyjęć poprzez realizację zamówień,
 • automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych utworzonych z realizacji,
 • harmonogramowanie realizacji zamówień,
 • bieżąca kontrola stanu realizacji zamówień,
 • zamykanie i częściowe zamykanie zamówień,
 • fakturowanie przeprowadzonych realizacji zamówień.

Prezentacja wideo