Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Produkcja

Zarządzanie działalnością produkcyjną jako proces specyficzny, a czasem niemalże unikatowy w każdej firmie, może być wspierany przez XYZ Produkcja. Program prowadzi użytkownika od zapytania ofertowego, przez przygotowanie wyceny, wydanie zlecenia na produkcję, aż po wykonanie kart pracy, przyjęcie wyrobu na magazyn oraz automatyczną alokację na poczet złożonego zamówienia. Oprogramowanie to wspomaga również w technicznym przygotowaniu produkcji przy tworzeniu struktury i norm materiałowych, jak również technologii wytworzenia.

XYZ Produkcja znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach o różnych rodzajach produkcji: jednostkowej, seryjnej czy masowej, realizujących zlecenia klienta czy produkujących na magazyn. Użytkowanie programu wpływa na zminimalizowanie czasów realizacji zleceń produkcyjnych, pełniejsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych i pracowniczych, a w konsekwencji dotrzymanie określonych terminów dostawy wyrobów do klienta.

TPP

Moduł wspomaga w przygotowywaniu dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej oraz określaniu norm zużycia.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • stosowanie wielowariantowości materiałowej, z oznaczeniem wariantu podstawowego,
 • tworzenie struktury materiałowej wyrobu BOM, w wykorzystaniem istniejących struktur na półprodukty,
 • możliwość budowania BOM poprzez kopiowanie istniejących struktur materiałowych,
 • definiowanie norm zużycia materiałów i surowców,
 • wielowariantowość technologiczna wyrobu, z oznaczeniem wariantu podstawowego,
 • tworzenie marszrut technologicznych w oparciu o zdefiniowane operacje technologiczne,
 • planowanie czasów jednostkowych, przygotowawczo-zakończeniowych i oczekiwania po operacji technologicznej,
 • planowanie wyposażenia i dodatkowych wymagań operacji,
 • operacje własne i operacje obce, realizowane przy współpracy z kooperantem,
 • określanie składników operacji,
 • podpinanie do wariantu technologicznego dokumentacji konstrukcyjnej,
 • wskazywanie stanowisk produkcyjnych, na których przeprowadzane mogą być operacje technologiczne,
 • przygotowywanie kalkulacji cen wytwarzanych wyrobów gotowych.

 

Zlecenia produkcyjne

Moduł umożliwia organizatorom i koordynatorom produkcji ewidencję zgłoszonych zleceń na produkcję, ich realizację i analizę stopnia wykonania.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • ewidencjonowane zleceń produkcyjnych,
 • możliwość tworzenia zleceń produkcyjnych do złożonych zamówień sprzedaży czy wewnętrznych,
 • rejestrowanie i realizacja zleceń produkcyjnych na potrzeby konkretnego kontrahenta,
 • realizacja częściowa i całkowita zlecenia,
 • zbiorcza realizacja zleceń produkcyjnych,
 • analiza stopnia realizacji zlecenia produkcyjnego,
 • rejestracja do zlecenia odpadów i produktów w niższym gatunku powstałych w procesie produkcyjnym,
 • wydania do zużycia na poczet zlecenia produkcyjnego.

MRP

Moduł wspiera w określaniu zapotrzebowań na zasoby materiałowe, umożliwiając zaplanowanie dostaw w celu zabezpieczenia stanów magazynowych potrzebnych do zachowania ciągłości produkcyjnej.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • analiza zapotrzebowania materiałowego na poczet produkcji na podstawie struktury materiałowej wyrobu,
 • analiza zapotrzebowania materiałowego na poczet produkcji na podstawie składników operacji w marszrucie technologicznej,
 • określanie wielkości zapasów potrzebnych do rozpoczęcia produkcji,
 • ustalenie braków w stanach magazynowych,
 • generowanie zapotrzebowania materiałowego do zleceń produkcyjnych,
 • automatyczne tworzenie zamówień do dostawców lub zleceń przesunięcia magazynowego,
 • wybór właściwego dostawcy poprzez analizę oferowanych warunków współpracy,
 • analiza długości cyklu produkcyjnego wyrobu,
 • ułatwione wyznaczanie terminu rozpoczęcia produkcji,
 • kontrola stanów magazynowych na podstawie zdefiniowanych stanów minimalnych i maksymalnych.

Sterowanie produkcją

Moduł wpiera organizatorów produkcji w planowaniu zadań dla pracowników i na stanowiska produkcyjne.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • tworzenie przewodników wykonania do zleceń produkcyjnych,
 • wskazywanie pilności zadań poprzez określanie priorytetu przewodnika,
 • generowanie kart pracy do przewodnika,
 • planowanie zadań produkcyjnych poprzez przypisanie kart pracy pracownikom,
 • planowanie zadań produkcyjnych na stanowiska produkcyjne,
 • rezerwacja stanów magazynowych materiałów i surowców niezbędnych do pobrania na poczet wykonania danej operacji.

Raportowanie produkcji

Moduł umożliwia pracownikom produkcyjnym uzyskanie informacji o zadaniach do wykonania, ich pilności i zaplanowanej kolejności realizacji. Wspiera ponadto w rejestracji efektów zleconej działalności produkcyjnej i w analizie stopnia realizacji kart pracy.

Podstawowe funkcje modułu to:
 • zestawienie zadań dla pracownika do wykonania w danym okresie,
 • ustalenie kolejności wykonywania zadań produkcyjnych przez pracownika,
 • podgląd szczegółowych informacji o operacji technologicznej, zleceniu produkcyjnym i niezbędnych materiałach czy surowcach z poziomu karty pracy,
 • możliwość przeprowadzania przez pracownika wielu operacji jednocześnie,
 • automatyczne zliczanie czasu poświęconego na dane zadanie,
 • ewidencja czasu trwania przerw i przyczyn ich wystąpienia,
 • ewidencja ilości wykonanej,
 • analiza stopnia realizacji karty pracy,
 • zestawienie faktycznych czasów operacji z czasami zaplanowanymi,
 • ewidencja i przyjęcie na magazyn wyrobów wytworzonych w procesie produkcji poprzez realizację zlecenia produkcyjnego.