Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych ze środkami trwałymi

Środki Trwałe

XYZ Środki Trwałe jest programem do obsługi zdarzeń gospodarczych w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych przedsiębiorstwa. Jest zgodny z Ustawą o rachunkowości oraz bezpośrednio współpracuje z programem XYZ Finanse.

Program umożliwia:
 • prowadzenie kartotek jednocześnie w kilku ewidencjach (podatkowej, bilansowej, wg MSR i innych), różniących się np. metodami amortyzacji, stawkami,
 • podział składników majątku wg dowolnej ilości kryteriów grupowania (np. na zakłady, źródła finansowania, sposób wykorzystania), a następnie wykonanie każdego wydruku dla wybranej grupy,
 • przypisanie środków do dysponentów, użytkowników jako działów firmy oraz pracowników jako osób użytkujących, z zachowaniem historii miejsc użytkowania,
 • dokumentowanie przyjęć środków trwałych, zwiększenia i zmniejszenia wartości, likwidacji,
 • automatyczną, definiowalną dekretację operacji na środkach trwałych.

Kartoteka

Moduł umożliwia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego, czyli do:

 • szczegółowego opisu cech środka trwałego, wraz z jego wynikami dotyczącymi wartości początkowej, umorzenia i amortyzacji dla poszczególnych ewidencji w dowolnym okresie,
 • umorzenia w roku w układzie miesięcznym i narastająco dla wszystkich okresów,
 • historii stawek amortyzacji, nazw i innych zmian w danych opisowych,
 • przeglądania użytkowników i dysponentów poszczególnych środków wraz z historią zmian,
 • podglądu wszystkich dokumentów dotyczących danego środka,
 • wydruku zestawień kartotek w różnych przedziałach, planów amortyzacji rocznych i 5-letnich,
 • ujęcia w 5-letnim planie amortyzacji środków planowanych do zakupów,
 • ewidencję części składowych ST.

Dokumenty

 • rejestrowanie dokumentów przychodowych i rozchodowych,
 • możliwość jednoczesnego wprowadzania dokumentów dotyczących wielu miesięcy obrachunkowych,
 • automatyczne utworzenie dokumentu do programu finansowego z możliwością zadekretowania na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów księgowych,
 • wskazywanie w dokumencie OT faktur zakupu środka trwałego,
 • wydruk dokumentów OT, LT oraz wszelkich zestawień.

Obliczenia

 • generowanie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej,
 • wielokrotne dokonywanie obliczeń z możliwością utworzenia PK do programu finansowego.

Inwentaryzacja

 • generowanie wykazów inwentaryzacyjnych według dysponenta, użytkownika lub wg pracowników na dzień inwentaryzacji,
 • przegląd i poprawę pozycji, ewentualne dopisanie środków ujawnionych,
 • automatyczne uzupełnienie danych spisowych z możliwością wprowadzenia różnic lub import danych spisowych z pliku o określonej strukturze,
 • wydruki  arkuszy spisowych z natury, różnicowych i wynikowych.